Protestantse Wijkgemeente Martinikerk

In het hart van Groningen staat de prachtige Martinikerk.
Kom gerust eens binnen in dit weldadige huis voor de ziel.
Ik ben nieuwAgenda

Ochtenddiensten

Elke zondag komen we samen in de Martinikerk. Tijdens een ochtenddienst om 9.30 uur en tijdens een middag- of avonddienst om 17.00 of 19.00 uur. We komen samen om God te eren, meer over Hem te leren en elkaar te ontmoeten.

Kinderen

Oppas, kindernevendienst en basiscatechese
Er is oppas aanwezig voor de kleinste kinderen.

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst (groep 1 t/m 4) of basiscatechese (groep 5 t/m 8 om de week).

Koffie

Elke eerste en derde zondag van de maand drinken we na de dienst samen een kopje koffie in de kapel.

Avonddiensten

Iedere zondagmiddag of -avond is er een dienst in de Martinikerk. De eerste twee zondagen van de maand om 17.00 uur, de overige zondagen om 19.00 uur.
Deze diensten hebben een speciaal karakter volgens een vaste regelmaat in de maand*:

* uitgezonderd de maanden juli en augustus, dan zijn er reguliere avonddiensten om 19.00 uur 

International Worship Service

5.00 pm

Every first Sunday of the month there is an International Worship Service. Please feel welcome to also share some coffee from 4:30 p.m. and a free meal afterwards.

Elke eerste zondag van de maand is er een Engelstalige International Worship Service. Vanaf 16.30 uur bent u welkom voor een kop koffie en een gratis maaltijd na de dienst. Het is ook mogelijk de dienst te volgen via simultane vertaling naar het Nederlands.

Psalmenvespers
‌‌

17.00 uur

Iedere tweede zondag van de maand zijn er om 17.00 uur Psalmenvespers m.m.v. het Roderjongenskoor, de Roden Girl Choristers, het Martinikerkkoor of het Agricola Consort.

Catechismus
‌‌

19.00 uur

Op de derde zondag van de maand is er een catechismusdienst. Hier komen levensvragen aan bod, eigentijds verwoord. Via de dialoog van vragen stellen en antwoorden zoeken, raken we steeds meer ingewijd in het christelijk geloof.

Woordzoekers
‌‌

19.00 uur

Elke vierde zondag van de maand is er een Woordzoekersdienst. We spellen Bijbelwoorden en zoeken dwarsverbanden die ons helpen de Bijbel beter te begrijpen, ons dichter bij God te brengen en licht te werpen op de zin van ons leven.

Geloven in Stad

In het hart van Groningen staat de prachtige Martinikerk.

Elke zondag komen in deze eeuwenoude kerk een paar honderd mensen bij elkaar. Ouderen én jongeren. De meerderheid vanuit de overtuiging dat ze God vonden. Maar er zijn ook anderen die ongedwongen willen zoeken naar meer tussen hemel en aarde.

In onze diensten gaat het veel over Jezus Christus. Dat komt omdat we Hem als onze Bevrijder zien. Wij zien God in Hem. Bij Hem komen we op adem. We laten ons inspireren door Zijn woorden en Zijn Geest.

Vanuit ons geloof zetten we ons in voor elkaar en voor het welzijn van de stad.

Lees meer over onze identiteit

De kerkenraad

Op deze foto ontbreken: Harry Ubbens, Cesar Proenca en Jan Waanders.

Onze gemeente is als een ellips met twee brandpunten: de wijkgemeente die zondags samenkomt in de Martinikerk en Het Pand in de Korrewegwijk waar een missionair project zich ontwikkelt tot een jonge gemeente. In Het Pand is er elke zondag een wijklunch met viering en doordeweeks zijn er verschillende activiteiten voor wijkbewoners. Jan Waanders is aan Het Pand verbonden als missionair werker.

www.pandvoordewijk.nl

Activiteiten

Doordeweeks komen gemeenteleden onder andere samen in een aantal kringen:

 • maaltijdkring
 • bijbelkringen
 • huwelijkskring
 • gebedskringen

Heb je interesse in deelname aan een kring, meld dat dan ’s zondags even bij de ouderling van dienst of neem contact op via het contactformulier op deze website.

De jongeren uit de gemeente komen doordeweeks samen in een aantal activiteiten.

 • catechisatie
 • belijdeniscatechisatie
 • tienerclub

Heb je interesse in één van deze activiteiten, informeer daar dan ’s zondags naar bij de ouderling van dienst of neem contact op via het contactformulier op deze website.

Zingt u graag? Kom dan eens langs op een repetitieavond van het koor.
Repetities zijn er op iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in Het Pand.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Dirigent: Mevr. M. van Zanten-Broers

Voor inlichtingen neemt u contact op via het contactformulier.

Wij werken samen met

 

Toegewijd aan Christus, tijdloos, vriendelijk, dienstbaar aan de stad, verbonden met de wereldkerk.

De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Groningen. Onze gemeente is in 1984 ontstaan uit twee Hervormde gemeenten die samengingen: de Sionskerk in de Korrewegwijk en de Filadelfiakerk in de Oosterparkwijk.

De gemeente is orthodox in haar beaming van de vroegchristelijke belijdenissen, gereformeerd in haar belijden en in haar liturgie. Ze gelooft in Jezus Christus als opgestane Heer, ze beschouwt de Bijbel als Woord van God en ze ziet zichzelf als discipelen van Christus: ze laat graag nieuwe mensen delen in het evangelie. Vanuit haar christelijke identiteit draagt ze met liefde bij aan het maatschappelijk welzijn van de stad Groningen.

Door haar oorsprong weet de gemeente zich geroepen om zorg te dragen voor de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. In 1988 werd het missionair-diaconale centrum Het Pand aan de Padangstraat in de Korrewegwijk geopend. In 2014 kreeg Het Pand een nieuwe locatie aan de Madoerastraat in de Korrewegwijk. Het Pand heeft zich ontwikkeld tot een plaats waar diaconaat en evangelisatie hand in hand gaan, en waar regelmatig zondagse vieringen worden. Voor gemeenteleden van onze wijkgemeente is Het Pand een inspiratieplek en een oefenplaats voor missionair in het leven staan.

Rondom Het Pand is een nauwe samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk te Groningen (de Tehuisgemeente) ontstaan. Sowieso helpen in Het Pand vrijwilligers uit verschillende Groningse geloofsgemeenschappen mee. Onze wijkgemeente weet zich verbonden met de andere orthodoxe gemeenten in Groningen en de Ommelanden.

Het uitgesproken én open karakter van onze gemeente trekt tweemaal per zondag mensen vanuit Stad en Ommeland naar de Martinikerk.

Welkom in de Martinikerk! Al eeuwenlang is de Martinikerk een plek midden in de stad waar mensen samenkomen om God en elkaar te ontmoeten, Hem te eren of zingeving te vinden in het leven van alledag. Loop gerust eens binnen tijdens een van onze diensten op zondag, of doordeweeks tijdens een biechtspreekuur of een vesper.

  Welcome to Martin’s Church, Groningen! For centuries this is a place where people come together, meet God, honor Him and find meaning in everyday life. Feel free to join us at our monthly International Worship Service in English or walk in during one of our regular services (in Dutch).

  You can also visit an automatically translated version of our website.

  Stichting Wijkfonds Martinikerk

  Naam: Stichting Wijkfonds Martinikerk
  Statutair adres: R. Vosstraat 5, 9728 MA  Groningen
  KvK-inschrijving: dossiernr.: 41011022

  Doelstelling

  Uitvoering geven aan het beleid van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk en het bevorderen van de belangen van deze gemeente en de tot haar behorende leden en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimste zin des woords.

  Bestuur

  Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden en kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden door de kerkenraad benoemd.

  Huidig bestuur

  Voorzitter: T. Verspui
  Penningmeester: E. Top
  Secretariaat: S. Middel-Barsema
  Overige bestuursleden:
  J.M. Zuidland
  R.P. Coster
  D.A.J. Bergsma

  Beloningsbeleid

  Alle functies van het bestuur worden onbezoldigd verricht.
  Actuele activiteiten: De Stichting Wijkfonds Martinikerk draagt zorg voor de bekostiging van diverse uitgaven van de Gemeente en dankt haar bestaansrecht mede aan uw betrokkenheid. Het is belangrijk, dat de inkomsten ieder jaar weer gelijke tred houden met de uitgaven die gemoeid zijn met de kosten voor de avonddiensten, de Kerkposten en de jaarlijkse Wegwijzer, algemene kosten voor informatie, maar ook van de liturgieën bij de diensten, het jeugdwerk, gemeenteavonden, enz.

  Natuurlijk kunt u ook bijdragen aan deze belangrijke activiteiten. U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk.

  Financiën

  Een overzicht van de resultaten over het afgelopen boekjaar zijn op een separate bladzijde c.q. website aanwezig.

  https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-wijkfonds-martinikerk

  Beleidsplan

  Het 'Beleidsplan 2021 – 2025 Protestantse Wijkgemeente Martinikerk' kunt u hier inzien.